Loopbaancoaching

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin we jouw specifieke werksituatie bekijken. We maken een scherp beeld van jouw verwachtingen van de loopbaancoaching en wat je wil bereiken na de laatste sessie. Dan tekenen we een traject op maat uit waarin we concreet jouw vragen/doelstellingen kunnen tegemoetkomen.

“Weerstand tegen verandering is
betrokkenheid met prikkeldraad rond.”

Perfectionisme, stress en burn-out preventie

Een gezonde dosis perfectionisme en taakspanning kunnen heel stimulerend werken. Maar teveel van het goede leidt steevast tot storende gevolgen zoals:

 • het is nooit goed genoeg
 • ik wil alles onder controle hebben
 • anderen moeten mij altijd ok vinden
 • ik kan niet neen zeggen
 • ik moet altijd zorgen voor anderen
 • stoppen of opgeven: nooit!
 • schuldgevoelens en faalangst
 • ik kan er beter niet aan beginnen, het zal toch niet goed zijn
 • ik kan niet kiezen of beslissen, dus stel ik maar uit

Door hun hoge graad van inzet, hun volharding en hun hoge kwaliteitseisen zijn deze mensen meestal de werkpaarden van de organisatie waarin zij werken, maar zijn zij ook het meest gevoelig voor burn-out.

Intussen hebben we geleerd dat het niet gaat om een ziekte, maar wel een energie-probleem, met uitputting, cynisme, een laag zelfbeeld en overgevoeligheid voor externe druk als voornaamste kenmerken. Meestal ligt de oorzaak in de werkomgeving.

In eerste instantie doen zich lichamelijke klachten voor, waarmee de betrokkenen hun arts en/of medische vertrouwenspersoon gaan raadplegen. Dezen zijn dan ook het best geplaatst om vast te stellen of deze klachten het gevolg zijn van medische problemen dan wel gelinkt zijn aan de werkomstandigheden.

De praktijk wijst uit dat loopbaancoaching een uitstekend middel is voor burn-out preventie. Deze benadering is vooral verstandelijk. Indien je dat wenst, kunnen we dit ook intuïtief benaderen, namelijk door middel van ontwikkelingsgerichte coaching perfectionisme (OCP).

“Ik moét just niks!”

Jobcrafting

“Crafting” betekent “vervaardigen met vakmanschap”.

Je gaat voorstellen formuleren aan je rechtstreeks leidinggevende om je job beter aan te passen aan jou, en jezelf aan je job – mogelijke opleidingen inbegrepen. Daarmee kan je onmiddellijk aan de slag, in overleg met alle mensen die betrokken zijn bij de invulling van jouw job. Een win-win-win!

In 3 sessies van telkens 2 uur zetten we 3 stappen:

 • in kaart brengen en bespreken van jouw professioneel profiel van functioneren. Dit gebeurt aan de hand van onderbouwde interviews en vragenlijsten.
 • in kaart brengen van je precieze takenpakket. Daaraan koppelen we jouw energiegevers en -vreters.
 • aan de hand van al deze inzichten maak jij jouw heel concreet en persoonlijk actieplan op.

“De deur van de verandering
kan enkel geopend worden van binnenuit.”

Methodiek

WAT?

Mijn aanpak is gebaseerd op een aantal solide pijlers. Ik doe aan proces-begeleiding, niet aan expert-advisering.

Om de gewenste resultaten te bereiken is het mijn verantwoordelijkheid te zorgen voor voortgang in jouw ontwikkeling (jouw “proces”), jij bent en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de oplossingen die jij zelf in kaart brengt, voor de keuzes die jij zélf maakt.

HOE?

Een logische en systematische aanpak die we kunnen uitdrukken in het letterwoord GROEIEN.

Wil je meer weten over de manier waarop ik de begeleiding aanpak, dan kan je klikken op over mijn methodiek

Coaching

Onder de vele definities van coaching, sluit de volgende zeer nauw aan bij mijn visie:

“Coaching is een doelgericht en creatief proces waarbij de coach de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke doelen. Coaches helpen mensen bij het verbeteren van hun prestaties en de kwaliteit van hun leven. Coaches zijn opgeleid om te luisteren, te observeren en hun aanpak aan te passen aan de individuele behoeften van de klant. Coaches geven geen oplossingen of antwoorden – ze leiden de coachee naar hun eigen waarheid en inzichten.”

Ik leg mij specifiek toe op één op één begeleidingen van vraagstellingen in professionele context.

Mijn coaching aanpak

Mentoring

Mentoring is een vorm van begeleiding door een meer ervaren persoon aan een minder ervaren persoon, onder meer door kennis en praktische ervaring uit te wisselen en/of feedback te geven. Een mentor geeft raad en advies en geeft de ‘mentee’ (degene die wordt begeleid) daarmee een steuntje in de rug. Kenmerkend is dat de mentor een vrijwilliger is met de nodige levenservaring en dat de begeleiding op vrijwillige basis plaatsvindt.

Een mentor dient over de competenties te beschikken om twee aspecten van het mentorship te kunnen uitoefenen: carrière gerichte ondersteuning en psychosociale begeleiding. De mentor is een vertrouwenspersoon voor de mentee, geeft hem toegang tot zijn netwerk en verbetert zijn visibiliteit.

Mijn mentoring aanpak

“Als je blijft aarzelen, groeit de angst
Als je waagt, groeit de moed.”

Over mij

Missie

Ik verzorg één op één begeleidingen van mensen die een ingrijpende verbetering wensen van hun professionele loopbaan.

In een wereld met zoveel impulsen en maatschappelijke rollen is het soms
moeilijk om de eigen richting te vinden en vast te houden.

Ik wil jou begeleiden in situaties waarbij je met een ingrijpende verandering
geconfronteerd wordt. Daarbij vertrekken we van jouw eigenheid in jouw
specifieke context.

Samen maken we je uitdaging helder en geven er structuur aan,
gaan we op zoek naar jouw eigen talenten,
manieren om die te ontwikkelen en in te zetten
en er vertrouwen in te krijgen dat je zelf voor de oplossing kan zorgen.

Waarden

Integriteit en respect zijn basiswaarden die mij doen handelen in functie
van ieders eigenheid.

Niet oordelend – wel vanuit het duidelijk omlijnde mandaat
dat (regelmatig opnieuw) afgesproken wordt zowel met jouzelf als met je
mogelijke opdrachtgever.

“Don’t look back.
You’re not going that way.”

Wat klanten zeggen

Het unieke van mijn aanpak zit in de combinatie van 4 elementen. Dit is wat mijn klanten aangeven als rode draad:

 • “Door wat hij doet, herstelt hij mijn vertrouwen in wie ik ben, in wat ik onderneem en in de durf om daarvoor te gaan”
 • “Door zich zelf ook kwetsbaar op te stellen, maakt hij de relatie vertrouwelijk”
 • “Zijn benadering is open, direct en no-nonsense”
 • “Zijn scherpte van geest zorgt voor onverwachte wendingen, kritische maar respectvolle vragen, nieuwe inzichten.”

Loopbaanbegeleiding is voor mij een vorm van coaching: een doelgericht en creatief proces waarbij de coach vooral ondersteuning biedt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke doelen. Coaches helpen mensen bij het verbeteren van hun prestaties en de kwaliteit van hun leven. Coaches zijn opgeleid om te luisteren, te observeren en hun aanpak aan te passen aan de individuele behoeften van de klant. Coaches geven geen oplossingen of antwoorden – ze begeleiden diegene die gecoached wordt naar hun eigen waarheid en inzichten.

“Wees lief voor jezelf”

“Echte verbinding komt pas als ik eerst durf loslaten”

“Eerst komt willen, dan durven, dan kunnen en dan pas doen”

“Als je jezelf iets wijs kunt maken, kan je jezelf ook iets onwijs maken. En dat zou onwijs dom zijn”

“Al doen wat je kan, is al wat je kan doen”

Tarieven en formules – erkend loopbaancentrum van VDAB

mét loopbaancheques van VDAB, mét Qfor-kwaliteitslabel

Een strikt becijferd rendement op investering (ROI) op coaching kan niemand geven. Mijn werkterrein betreft in de eerste plaats het professioneel en mentaal welbevinden van de vele mensen die ik heb mogen ondersteunen bij het verleggen van een steen in de rivier van hun levensloop. Uit respect voor hun privacy gebeurt dit natuurlijk in alle discretie.

Tarieven spreek ik af per klant, in functie van draagkracht en wijze van factureren.

Onder bepaalde voorwaarden kan de begeleiding betaald worden met loopbaancheques van de VDAB. De hele uitleg over het systeem van deze loopbaancheques kan je vinden op de site van de VDAB. Dat maakt de instapdrempel heel laag.

Hoe gaat dat in zijn werk?

 • eerst is er een (gratis) intakegesprek van 1,5 uur.
 • daarop volgen de uren individuele begeleiding:
  • 4 uren in loopbaancheque 1
  • indien jij wenst verder te gaan: 3 uren in loopbaancheque 2
  Beide kosten 40,- euro per stuk.
 • dit traject wordt afgesloten met een nazorggesprek.

Dit traject vormt een afgerond geheel.
Na de begeleiding door middel van loopbaancheques van de VDAB, kan jij ervoor kiezen verdere begeleiding te volgen. Die kan bestaan uit:

 • verdieping van de aangesneden thema’s
 • opnemen van nieuwe thema’s die bovengekomen zijn tijdens eerdere sessies
 • steun bij het wegwerken van overblijvend en overdreven perfectionistisch gedrag
 • steun bij de concrete heropstart in de bestaande functie, de opstart van een nieuwe functie en/of het functioneren in een nieuwe werkomgeving.

Ditmaal werken we aan een vooraf afgesproken tarief zoals hierboven beschreven.

Hoe lang duurt zo’n traject?

Iedere mens is uniek- telkens is de uitdaging anders, de context verschillend. Ik ga altijd voor maatwerk, waarin authenticiteit ons streefdoel is.

Een vaste duurtijd op voorhand bepalen is dan ook moeilijk, hoewel:

 • de meeste coachees geven aan dat ze reeds op 5 à 7 sessies van ca. 1,5 uur vaststelbare resultaten boeken.
 • deze coachingsmethode is niet vrijblijvend: bij iedere sessie krijgt de coachee opdrachten mee. Hij maakt die en stuurt mij zijn ‘huiswerk’ door, een paar dagen voor de volgende sessie. Op basis hiervan zal ik hem bevragen, doen we de bespreking van de materie en maken we samen afspraken omtrent de voortgang op zijn route naar het einddoel.
  De klant kan steeds bepalen hoeveel tijd hij hieraan wilt besteden.
 • het is mogelijk te kiezen voor een beperkt aantal sessies, daar waar er externe beperkingen optreden omwille van beschikbare tijd en beschikbaar budget.

Contact

JPM Consult BVBA
BE 0473 944 671
Boudewijnvest 34, 3290 Diest
jean.paul.macken@skynet.be
GSM: 0478 566 170